Solicitors in Strona startowa Advokaty.eu, Free Callback

Rola opiekuna prawnego


Kim jest opiekun prawny?


Jest to osoba mianowana przez sąd opiekuńczy do podejmowania decyzji w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.


Jaka jest różnica między opiekunem majątkowym (Property and Affairs Deputy) a opiekunem społecznym (Health and Welfare Deputy)?


Opiekun majątkowy (Property and Affairs Deputy) może podejmować decyzje jedynie w sprawach finansowych. Opiekun społeczny (Health and Welfare Deputy) może podejmować decyzje jedynie w sprawach niemajątkowych, na przykład rozstrzygać o miejscu zamieszkania pewnych osób oraz zakresie pomocy lekarskiej. Sąd rzadko ustanawia opiekuna społecznego.


Kto może zostać opiekunem majątkowym?


Każdy może otrzymać funkcję opiekuna prawnego. Może to być czlonek rodziny lub przyjaciel osoby ubezwłasnowolnionej. Może to być wreszcie zawodowy prawnik. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza dotyczących wielkich kwot odszkodowań, sądy skłaniają się ku wyborowi profesjonalisty na opiekuna prawnego.


Gdy nie ma nikogo chętnego do roli opiekuna, sąd opiekuńczy wyznaczy zawodowego prawnika. Firma QualitySolicitors może skontaktować Cię z prawnikami, których nazwiska znajdują się na liście kandydatów sądu opiekuńczego.


Jakie są uprawnienia opiekuna prawnego?


Tylko takie, jakie zostaną określone w poleceniu sądziego dotyczącym mianowania opiekuna lub w późniejszych postanowieniach. Uprawnienia opiekuna zależą od indywidualnych potrzeb osoby ubezwłasnowolnionej i mogą się zmieniać w czasie.


Czy opiekun prawny ma pełną kontrolę nad sprawami osoby ubezwłasnowolnionej?


Nie, opiekun musi przestrzegać postanowień sądu i działać w zgodzie z zapisami ustawy Mental Capacity Act z roku 2005 oraz kodeksu praktyki, który stanowi uzupełnienie tej ustawy.


Czy istnieje nadzór nad pracą opiekunów?


Tak. Sąd opiekuńczy ustanawia poziom tego nadzoru. Kurator (Public Guardian) sprawuje nadzór nad działaniami opiekuna. Może on dzwonić do opiekuna prawnego i zadawać mu pytania dotyczące pełnionej funkcji. Opiekun prawny musi też sporządzić roczne sprawozdanie ze swojej działalności, w którym objaśnia, jakie decyzje zostały przez niego podjęte.


Czy opiekunowie prawni są ubezpieczeni?


Wszyscy opiekunowie prawni są ubezpieczeni. Sąd ustanawia poziom bezpieczeństwa. Polisa ubezpieczeniowa jest odnawiana raz do roku, a składka ubezpieczeniowa jest finansowana z funduszu, którym zarządza opiekun prawny.


Czy opiekun prawny musi dostarczyć zaświadczenie o swoim stanie zdrowia?


Opiekun prawny musi złożyć przed sądem deklarację i dostarczyć następujące informacje:


• Jaki jest jego stan zatrudnienia oraz przedłożyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo kryminalne.
• Czy spotkał się z odmową udzielenia kredytu, czy posiada długi i czy był kiedykolwiek bankrutem.
• Złożyć zobowiązanie, że będzie działał z należną troską i pilnością oraz nie wykorzysta swojego stanowiska w celu uzyskania korzyści osobistych. Musi zapewnić o zachowaniu tajemnicy, regularnie odwiedzać osobę ubezwłasnowolnioną i składać relacje ze swoich działań.
• Złożyć oświadczenie, w którym wyjaśnia, dlaczego chce zostać opiekunem prawnym.
• Złożyć oświadczenie, że wszystkie podane informacje są prawdziwe.


To tylko niektóre spośród informacji i oświadczeń, jakich sąd wymaga od opiekuna prawnego.


Jak długo działa opiekun prawny?


Gdy osoba ubezwłasnowolniona odzyska zdolność do czynności prawnych, opiekun zostanie zwolniony ze swojej funkcji. W przeciwnym razie wykonuje swoje funkcje do czasu przejścia na emeryturę. Opiekę prawną kończy również zgon jednej ze stron.

Get in touch:

Your Name:
Your Email Address:
Your Phone Number:
Message:
Submit